Chánh Tín


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Chánh Tín

Tôi có đọc một ít về những tôn giáo lớn khác, Lão giáo, Liệt tử, Nam tử, Nam Hoa Đạo Đức, thánh kinh của Cơ Đốc, kinh Quran của Hồi giáo, sách giảng của đức Huỳnh giáo chủ Cao Đài, kinh điển của Ấn giáo, ... thì tôi thấy không có cái gì qua kinh Phật được hết. Con đường giải thoát.

Chuyện đầu tiên trong kinh Phật, Đức Phật đưa ra một cương lãnh đầu tiên là gì. Xác định mọi thứ đều vô thường và vô ngã. Mọi thứ do lắp ráp nên vô ngã. Mọi thứ không bền nên gọi là vô thường. Cái đó là tiêu ngữ đầu tiên của đạo Phật. Tiêu ngữ đầu tiên là hai chữ vô ngã và vô thường.

Điều thứ hai Ngài dạy là mình phải sống tỉnh thức chánh niệm thì mình mới biết cái gì đang xảy ra. Cái gì nó đang xảy ra nó cũng giống hệt như những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra. Nhớ cái đó! Chánh niệm nó ghê lắm. Chánh niệm và tỉnh thức trong hiện tại. Khi ta biết rõ cái gì đang xảy ra thì ta cũng hiểu ngầm là mọi sự đã xảy ra và sẽ xảy ra cũng giống y chang như vậy. Đồng thời ta như thế nào thì người khác cũng như vậy.

Trong bài Vô Ngã Ngài dạy:

Phàm tất cả những sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, quá khứ, hiện tại, vị lai, xa gần, thô tế, thắng liệt; tất thảy đều vô thường.

Cái gì vô thường thì cái đó khổ.

Cái gì khổ thì cái đó vô ngã.

Nếu năm uẩn là của các ngươi thì các ngươi có thể điều động sai sử nguyện ước cho chúng hãy như thế này và đừng như thế kia. Đừng bị già, bị đau, bị chết. Đừng bị muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần. Nhưng chuyện ấy không bao giờ xảy ra. Khi nhân duyên hội đủ thì sanh, hễ có sanh thì có già, có bịnh, có chết. Hễ có thân thì phải bị muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần. Đó là quy luật đương nhiên. Nhớ nhé! Cái đó gọi là vô ngã.

Đó, thì một người mà coi như hiểu được điều đó, thành tựu được trí tuệ như vậy thì an lạc hơn nhiều lắm, thưa quý vị. Niềm tin đó mới gọi là chánh tín. Người mà thiếu niềm tin thì coi như là mắc vào một trở ngại rất lớn, không thể phát triển thiện pháp được.

Trích bài giảng ngày 17.06.2019 KTC.6.86 Chướng Ngại
Kalama xin tri ân bạn Phố Nghèo ghi chép


Chủng tử | | Chừng Nào Đắc Đạo?

Phật Học theo số | | Sống có lý tưởng

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com